Tájékoztató a honlap látogatók részére

Adatkezelő megnevezése: „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.19-09-500324
Adatkezelő adószáma: 10598304-2-19
Adatkezelő székhelye: 8460 Devecser, Levente telep 1.
Adatkezelő e-elérhetősége: agocs.gabor@gallus.hu
Adatkezelő képviselője: Szabó Ákos
Adatvédelmi tisztviselő Molnár Gábor
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@gallus.hu

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018 május 25-tól/től visszavonásig tart.

Mint a www.gallus.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban GDPR) 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. mindenkori vezető tisztségviselője a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. sajátosságainak figyelembevételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat és hatásköröket és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. feltüntetett elérhetőségein.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A tájékoztatás kiterjed a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft.- hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha a „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) és élhet – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél – bírósági jogorvoslati jogával.

4. A „GALLUS” Baromfitenyésztő és Keltető Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye: 8460 Devecser, Levente telep 1.

4.1. A honlap adatkezelése
A honlapon regisztrálási lehetőség nincs, azonban a látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap a Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépein.

adatkezelés célja: a honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési adatokról, felhasználói szokásokról a Google Analytics, valamint cookiek segítségével
kezelt adatok köre: IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig
adattárolás módja: elektronikus
adatfeldolgozó neve: MindSense Kft. (1011 Budapest, Ponty u. 6.)
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: az adatkezelő honlapjának üzemeltetése

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a GDPR szabályai az irányadóak.